Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ITA 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

      ข่าวประชาสัมพันธ์

      ข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network

      Facebook

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การให้บริการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18 E-Service

        Smart Labour

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรการทางจริยธรรม

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

        ข้อกำหนดจริยธรรม

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

87
TOP