Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาราจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสำรวจโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสำรวจโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัสดุฝึกจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31 มกราคม 2567

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุสำนักงานจำนวน6รายการเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาราจ้างเหมาทำพวงมาลาในพิธีคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) 23ต.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพวงมาลาในพิธีวันนวมินทรมหาราช 13ต.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567
TOP