Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานงานร่วมแรงงานต่างด้าว มี กอ.รมน. จังหวัดสระแก้ว ตม.จว.สระแก้ว จัดหางานจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังน้ำเย็น และ สภ.วังน้ำเย็น ร่วมตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าว ตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีร้านน้ำดื่มชาววัง ตั้งอยู่ที่ตลาดเช้าเทศบาลเทียนทอง อำเภอวังน้ำเย็น ใช้รถในการขนส่งน้ำและกีดขวางการจราจร และใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผลการลงพื้นที่พบว่า มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 2 ราย ไม่มีเอกสารอนุญาตทำงาน ซึ่งผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส่วนนายจ้างกระทำผิดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และผิดมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง 2522 โดยได้ดำเนินคดีนายจ้างตามกฎหมายและผลักดันส่งแรงงานกลับประเทศกัมพูชา

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานงานร่วมแรงงานต่างด้าว มี กอ.รมน. จังหวัดสระแก้ว ตม.จว.สระแก้ว จัดหางานจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังน้ำเย็น และ สภ.วังน้ำเย็น ร่วมตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าว ตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีร้านน้ำดื่มชาววัง ตั้งอยู่ที่ตลาดเช้าเทศบาลเทียนทอง อำเภอวังน้ำเย็น ใช้รถในการขนส่งน้ำและกีดขวางการจราจร และใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผลการลงพื้นที่พบว่า มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 2 ราย ไม่มีเอกสารอนุญาตทำงาน ซึ่งผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส่วนนายจ้างกระทำผิดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และผิดมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง 2522 โดยได้ดำเนินคดีนายจ้างตามกฎหมายและผลักดันส่งแรงงานกลับประเทศกัมพูชา

pll_number_of_visitor 2 ครั้ง pll_posted_date 15 ก.ย. 2565
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศ ฉบับที่ 4–8 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศ ฉบับที่ 4–8 (ฉบับรวม) ของประเทศไทย ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม

pll_number_of_visitor 2 ครั้ง pll_posted_date 14 ก.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP