Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

จริยธรรมและความโปร่งใส

การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทจริต

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

69
TOP