Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2562

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

9 สิงหาคม 2559

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2559
TOP