Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

  นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

  แรงงานจังหวัดสระแก้ว
  • นางสาวกชามาส ยั่งยืน

   นางสาวกชามาส ยั่งยืน

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวอติตา อั้นซ้าย

   นางสาวอติตา อั้นซ้าย

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นายอิทธิพล ทาแจ่ม

   นายอิทธิพล ทาแจ่ม

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  • นางวนิดา รุ่งโรจน์

   นางวนิดา รุ่งโรจน์

   พนักงานธุรการ ส๔
  • นายสุวัฒน์ อิ่มพร้อม

   นายสุวัฒน์ อิ่มพร้อม

   พนักงานขับรถยนต์ ส๒
  • นางสาวบุษยมาศ กองม่วง

   นางสาวบุษยมาศ กองม่วง

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์

   นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์

   นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
505
TOP