Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเด็กเก่ง ดีมีทักษะ แข็งแรง ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP