Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวอติตา อั้นซ้าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวพนิตนาฎ ไพโรจน์ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ณ บริษัท วรมันอินเตอร์ จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP