Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน การรายงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงแรงงานและจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งหารือแนวทางการตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

pll_content_description

TOP