Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” ผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

pll_content_description

TOP