Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด“ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP