Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 คน

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระแก้ว จำนวน 59 คน

แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 8 คน
2. อำเภอวัฒนานคร จำนวน 11 คน
3. อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 4  คน
4. อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 4 คน
5. อำเภอคลองหาด จำนวน 7  คน
6. อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 3  คน
7. อำเภออรัญประเทศ จำนวน 13  คน
8. อำเภอโคกสูง จำนวน 4  คน
9. อำเภอตาพระยา จำนวน 5  คน

 

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระแก้ว

69
TOP