Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 คน

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระแก้ว จำนวน 59 คน

แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 8 คน
2. อำเภอวัฒนานคร จำนวน 11 คน
3. อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 4 คน
4. อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 4 คน
5. อำเภอคลองหาด จำนวน 7 คน
6. อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 3 คน
7. อำเภออรัญประเทศ จำนวน 13 คน
8. อำเภอโคกสูง จำนวน 4 คน
9. อำเภอตาพระยา จำนวน 5 คน

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ปี2563

347
TOP