Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 – ศึกษาวิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย

– พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

– พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน  ทั้งในและต่างประเท

– พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตา

 – ประเมินผลสัมฤทธิ์

 – ส่งเสริม สนับสนุน  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

 

333
TOP