Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2545

กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดัง ต่อไปนี้ 

1. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือ สนุบสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

468
TOP