Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว

                             1. นายบรรจงศักดิ์       วงค์ปราชญ์            1 ก.ค. 2537 – 8 พ.ย. 2541

                             2. นายไสว                    เนตรจินดา              9 พ.ย. 2541 – 7 พ.ย. 2542

                             3. นายอุดมชัย              รักษาสัตย์              8 พ.ย. 2542 – 4 ต.ค. 2544

                             4. นายจักรพันธุ์            ชัยบัณฑิตย์           19 ต.ค. 2544 – 8 ต.ค. 2545

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

                             1. นายจักรพันธุ์           ชัยบัณฑิตย์             9 ต.ค. 2545 – 3 เม.ย. 2550

                             2. นายพงศโชษณ์       ไทรงาม                   3 เม.ย. 2550 – 29 ก.ย. 2557

                             3. นายชัยยศ                อยู่ทรัพย์                13 ต.ค. 2557 – 16 ก.ย. 2558

                             4. นางธนพร                 ศิริเต็มกุล              16 ก.ย. 2558 – 21 ก.ย. 2558

                             5. นายภาณุวัฒน์         เพ็งแป้น                 21 ก.ย. 2558 – 14 ม.ค. 2559

                             6. นายสิทธิศักดิ์           ธารนัย                    29 ม.ค. 2559 – 27 ก.ย. 2562   

  7. นางสาวจันดารา    ปัญญานุวัฒน์          22 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน

      โทรศัพท์มือถือ     081 2480603

      โทรศัพท์สำนักงาน    037 425024 ต่อ 01

121
TOP