Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวกชามาส ยั่งยืน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทจังหวัดสระแก้ว” ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP