Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลเจ้าแม่ วังใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP