ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2553
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1 ปี 2553
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2552
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2552
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2551
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว รายปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว รายปี 2555
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 2 ปี 2555
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 1 ปี 2555