วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลาก