วันอังคาร 12 มิ.ย.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยนางนฤมล. พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝี