รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบ