วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผศ.เอนก สูตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ทักษญา