วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย มีเจ้าหน้าที่ และคณะชมรม TO BE NUMBER ONE จากบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวั