รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบ