วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และ ชมรม To BE NUMBER ONE บริษัทน้ำตาลแ