วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว