งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ