วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ