โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้เข้มแข็ง การฝึกอาชีพการทำสบู่ หมู่บ้านอพป.คลองน้ำใส ม.6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 จำนวน 20 คน