วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานร่วมภายในกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมหารือร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เพื่อหารือและรับทราบสาระสำคัญ