ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะทำงานแก้ไข ด้านแรงงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงานด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง
วันที่ 10 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนเชิญรับชมการแสดง แสง สี เสียง คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันที่ 1 ก.พ. 60 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) และ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว (นางพจนารถ สุทธิพร) ได้เข้าพบกับนายบุน สุกวิบอล กงสุลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สำนักงานสถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 1 ก.พ. 60 แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อรับคณะบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 25 ม.ค. 60 การตรวจบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการไร่อ้อย
วันที่ 24 ม.ค.60 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ วัดบ้านด่านชัยพัฒนา หมู่ 8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว และ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบของเยี่ยม ณ โรงพยายาบสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 10 มกราคม 2560
การตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2560
ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาข้าง อบต.ซับมะกรูด หมู่ 10 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 13 ธันวาคม 2559
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว