ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันที่ 27 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ร่วมฟังบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็น หัวข้อ "ความคืบหน้าและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว"
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยฤดูการผลิต
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) และคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 7 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวัน "พระบิดาแหม่งมาตราฐานการช่างไทย"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564 และ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะทำงานแก้ไข ด้านแรงงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงานด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง
วันที่ 10 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนเชิญรับชมการแสดง แสง สี เสียง คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันที่ 1 ก.พ. 60 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) และ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว (นางพจนารถ สุทธิพร) ได้เข้าพบกับนายบุน สุกวิบอล กงสุลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สำนักงานสถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 1 ก.พ. 60 แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อรับคณะบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 25 ม.ค. 60 การตรวจบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการไร่อ้อย
วันที่ 24 ม.ค.60 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว