ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว/แรงงานจังหวัดสระแก้ว หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ที่ได
วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและร่วมทำพิธีเปิดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว" : Sakaeo SEZ Fair 2
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาของคณะกรรมการสตรีสหกิจคริสเตียนภาคตะวันออก โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันปั
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15.15 น. แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่ารา
วันที่ 27 มีนาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว การสัมมนา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จัด
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.สุพจน์
วันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.สระแก้ว เพื่อกำหนดแนวทางการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชุดความรู้ให้แก่คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสระ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ วันนี้(8 ก.พ.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสร
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมติดตามการรับแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วย
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จังหวัดสระแก้ว มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัด
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผศ.เอนก สูตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ทักษญา
วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย มีเจ้าหน้าที่ และคณะชมรม TO BE NUMBER ONE จากบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวั
จังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของมามอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับบริจาคทรัพย์และ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ และเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประ
"บิ๊กอู๋" ขอให้นายจ้าง /ผู้ประกอบการ เริ่งไปพิสูจน์สัญชาติ ย้ำ บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่รอนาน
"บิ๊กอู๋" ย้ำ สนับสนุนให้นักเรียน /นักศึกษา ได้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน