ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ที่ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายลอง วิซาโร เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย นายฮุน ซาเรือน กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะที่ปรึกษา เข้าพบและประชุมร่วมกับ นายพร
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 โดยนายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชก
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว /ผอ.รมน.จ.สระแก้ว ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อกำชับและเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง /แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปด้านความมั่นคงและศึกษาสภาพพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เช่น หลักเขตแดนบ้านโนนหมากมุ่น การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบ
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมูที่ 1 ต .โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว/แรงงานจังหวัดสระแก้ว หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ที่ได
วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและร่วมทำพิธีเปิดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว" : Sakaeo SEZ Fair 2
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาของคณะกรรมการสตรีสหกิจคริสเตียนภาคตะวันออก โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันปั
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15.15 น. แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่ารา
วันที่ 27 มีนาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว การสัมมนา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จัด
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.สุพจน์
วันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.สระแก้ว เพื่อกำหนดแนวทางการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชุดความรู้ให้แก่คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสระ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ วันนี้(8 ก.พ.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสร
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมติดตามการรับแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วย
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จังหวัดสระแก้ว มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัด